Umiem pływać

Projekt powszechnej nauki pływania 

UMIEM PŁYWAĆ 2015

 

Dolnośląska Federacja Sportu jako realizator projektu powszechnej nauki pływania ogłoszonego przez MSiT realizuje w 2015 r. w Gminie Kudowa-Zdrój kolejną edycję tego projektu.

Od lutego uczniowie kudowskich szkół podstawowych uczęszczają na darmowe zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się na basenie „Wodny Świat”. Łącznie w projekcie bierze udział 5 grup po 15 uczniów z klas I - III. 

Od września realizowana będzie druga tura, dlatego też już zachęcamy kudowskie dzieci do wzięcia udziału w zajęciach nauki pływania.

Podstawowe informacje o projekcie poniżej.

I. ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU

Projekt powszechnej nauki pływania UMIEM PŁYWAĆ  jest adresowany do uczniów klas I –  III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Główne cele projektu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Projekt będzie kierowany do wszystkich dzieci – uczniów klas I – III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia „nauki pływania”, będą również stanowić atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja  skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania,  ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

II. PODSTAWA PRAWNA 

- Art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 405 i poz. 1356);

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. Nr 217, poz. 1290), które określa warunki i tryb przyznawania dofinansowania na prowadzenie i organizowanie zajęć sportowych dla uczniów.

III. OPIS PROJEKTU

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, w formie zajęć sportowych dla uczniów, będzie realizowany w 2015 roku.

Minister Sportu i Turystyki rekomenduje organizowanie i prowadzenie zajęć na krytych pływalniach, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Przy większej liczbie uczestników, zajęcia mogą być realizowane w kilku grupach jednocześnie, bądź w różnych terminach oddzielnie dla każdej grupy. Dopuszcza się organizację zajęć w okresie wakacji letnich z wykorzystaniem basenów i akwenów odkrytych, z zachowaniem wyżej określonych zasad. Końcowym elementem zajęć, m.in. w celu dokonania oceny osiągniętych efektów, powinien być sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie testu (arkusza sprawdzającego).

W podręczniku znajdują się opisy lekcji pływania, wg których instruktorzy biorący udział w projekcie „Umiem pływać” muszą je prowadzić. Lekcje te zostały opracowane przez Polski Związek Pływacki.
Ministerstwo Sportu i Turystyki przy współudziale Polskiego Związku Pływackiego opublikowało podręcznik do nauki pływania w projekcie „Umiem pływać”. Jest on spójny z lekcjami wg których prowadzone są zajęcia.

Dostępny jest on do pobrania

 

 

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1