POKL

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Nazwa  projektu: Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Kudowa Zdrój
 

Całkowity koszt projektu: 112 047,30 PLN
Kwota dofinansowania: 112 047,30 PLN
Okres realizacji: 2010-2011r.

W ramach projektu przeprowadzane były zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych. W poszczególnych typach zajęć udział brały dzieci wytypowane na podstawie zdiagnozowanych potrzeb. Kadra prowadząca zajęcia przed rozpoczęciem zajęć  została przeszkolona pod kątem równości szans ze względu na płeć i inne przesłanki.  Zajęcia były prowadzone w sposób niestereotypowy i równościowy. Podczas każdego rodzaju zajęć przekazywane były informacje dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn.
 

Typy zajęć organizowanych w ramach projektu:

  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożone dysleksją
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznymi
  • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy
  • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
  • Zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunku matematyczno – przyrodniczym
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunkach artystyczno -  plastycznych
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunkach artystyczno - muzycznych

W ramach projektu zakupione zostało również wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia poszczególnych typów zajęć (pomoce dydaktyczne tj.: książki, modele przestrzenne, programy komputerowe, zestawy do ćwiczeń itp., meble oraz sprzęt komputerowy).

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1